ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสารจากสมาคม
dot
bulletข่าวสารจากกรมสรรพากร
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletFacebook สมาคมฯ
bulletจดโดเมนเนม
bulletเว็บซื้อขาย
dot
Newsletter

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ระเบียบข้อบังคับสมาคม

                                                                     

ะเบียบข้อบังคับ

ของ

สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย

 

หมวดที่  1.  ชื่อ สถานที่ตั้ง

                ข้อ  1.  สมาคมนี้ชื่อว่า  สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย  เรียกชื่อเป็นภาษีจีนว่า  ไท้ กก ไกว้ โก่ย ฮ๊วบ รุก กง หวย  และเขียนเป็นภาษาจีนว่า 

                เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  อะโซซิเอชั่น ออฟ เดอะ อะเคาติ้งแอนด็ ลอร์ ออฟฟิศส์  และเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า  “ASSOCIATION OF THE ACCOUNTING AND LAW OFFICES”   

            ข้อ  2.  สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่  4/84-85 ซอยศรีนครินทร์ 38  ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร

 

หมวดที่  2.  วัตถุประสงค์

            ข้อ  3.  วัตถุประสงค์ของสมาคม

                        ก.  เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบธุรกิจทางบัญชีและกฎหมาย

                        ข.  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ทางวิชาการบัญชีหรือความรู้เกี่ยวกับ

                                 กฎหมายทั่วไป

                        ค.  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์  และความสามัคคีระหว่างสมาชิก

                        ง.  เพื่อจัดสวัสดิการในหมู่สมาชิก (ยกเว้นการฌาปนกิจ และการตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือหรือการพนันใดๆ)

                        จ.  เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

                        ฉ.  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ทางวิชาการบัญชีและกฎหมายทั่วไป

                        ช.  เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของสมาคม  ทั้งนี้

                                วัตถุประสงค์ทุกประการไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

 

หมวดที่  3.  สมาชิก

            ข้อ  4.  สมาชิกของสมาคม มี  2  ประเภท

                        ก.  สมาชิกสามัญ  ได้แก่  ผู้ประกอบธุรกิจทางบัญชีหรือกฎหมาย

                        ข.  สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  ผู้มีเกียรติที่ทางสมาคมเห็นสมควรเชิญเข้าเป็นสมาชิก

            ข้อ  5.  ผู้สมัครเป็นสมาชิก  ต้องทำคำขอตามแบบของสมาคมยื่ต่อสมาคม ใบสมัครเช่นว่านี้   ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า  1  คนลงลายมือชื่อรับรองว่า  ผู้สมัครไม่เป็นบุคคลที่ควรรังเกียจ  และคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาลงมติเห็นชอบว่า ควรรับสมัครเป็นสมาชิกหรือไม่  มติของคณะกรรมการเป็นที่สุด

 

            ข้อ  6.  สิทธิของสมาชิกมีดังนี้

                        ก.  มีสิทธิใช้สถานที่ของสมาคม

                        ข.  มีสิทธิเข้าฟังการประชุม  แสดงความคิดเห็น  แต่สมาชิกสามัญเท่านั้น  มีสิทธิ

                                 เสนอมติแล้วออกเสียงลงคะแนนหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

           

            ข้อ  7.  หน้าที่ของสมาชิก

                        ก.  ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมและระเบียบซึ่งกรรมการได้กำหนดขึ้น

                        ข.  ส่งเสริมและร่วมมือในกิจการของสมาคม

                        ค.  รักษาและดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของสมาคม

                        ง.  ชำระค่าจดทะเบียน  ค่าบำรุงตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม  เว้นแต่สมาชิก

                                กิตติมศักดิ์ย่อมได้รับเกียรติจากสมาคมไม่ต้องเสียทั้งค่าจดทะเบียนและค่าบำรุง

                        จ.  การชำระค่าจดทะเบียนสมาชิก  และค่าบำรุงสมาคมต้องชำระล่วงหน้า  โดย

                                 จำนวนเงินและกำหนดเวลาชำระเงินจะประกาศให้ทราบ ณ  ที่ทำการสมาคมโดย

                                 มติที่ประชุมกรรมการ

 

            ข้อ  8.  การขาดจากสมาชิกภาพ

                        ก.  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ  เมื่อ

                                    (1)  ตาย

                                    (2)  ลาออก  โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการ และคณะกรรมการอนุมัติให้ผู้นั้นลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว

                                    (3)  คณะกรรมการมีมติให้ลงชื่อออกจากทะเบียน  เมื่อสมาชิกผู้นั้น

                                                1.  ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาของศาล  (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ

                                                            ความผิดฐานประมาท)  หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย,

                                                            ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

                                                2.  ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาคม

                                                3.  ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม  หรือระเบียบที่

                                                             คณะกรรมการกำหนดไว้โดยเคร่งครัด

                                                4.  ไม่ชำระค่าบำรุงของสมาคมตั้งแต่  2  ปีขึ้นไป  และทางสมาคม

                                                            ได้ทวงถามให้ผู้นั้นชำระค่าบำรุงแล้ว  โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 

                                                             30 วันแล้ว

 

หมวดที่  4.  คณะกรรมการ

            ข้อ  9.  คณะกรรมการประกอบด้วย

                        ก.  กรรมการบริหาร

                        ข.  กรรมการที่ปรึกษา  เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นควรเชิญเข้ามาเป็นกรรมการโดย

                                 เป็นผู้ที่มีความสามารถ  หรือทรงคุณวุฒิพิเศษ

                        กรรมการบริหารประกอบด้วย  กรรมการไม่น้อยกว่า  5  คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่  เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญที่ยังดำรงสมาชิกภาพอยู่

                        ให้คณะกรรมการบริหารเลือกตั้งกันเองทำหน้าที่ได้แก่

-          นายก

-          อุปนายก

-          เลขาธิการ

-          เหรัญญิก

-          นายทะเบียน

                                  -      ปฏิคม

                                  -      ตำแหน่งอื่นๆ  ซึ่งจำเป็นแก่การบริหารงานของสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมดำรงตำแหน่งได้วาระละ 2 ปี  นายกดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

 

            ข้อ  10.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

                        ก.  บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  และข้อกำหนด

                                 ของที่ประชุมใหญ่  กับทั้งมีอำนาจตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินการใดๆ  ตาม

                                 อำนาจและหน้าที่นั้นๆ  ก็ได้

                        ข.  กำหนดระเบียบและวิธีการ  ซึ่งไม่ขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์และข้อบังคับสมาคม

                        ค.  นายก  มีหน้าที่ควบคุมกิจการสมาคม  และเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการที่

                                 เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

                             อุปนายก  มีหน้าทีททำการแทนนายก เมื่อนายกไม่อยู่หรือไม่สามารถทำการได้ 

                                 และเป็นผู้ช่วยนายกปฏิบัติการใดๆ  ที่นายกมอบหมาย

                              เลขาธิการ  มีหน้าที่นัดประชุมกรรมการ  การประชุมใหญ่   จัดและรักษารายงาน

                                 การประชุม  ติดต่อกับสมาชิกและบุคคลภายนอกในเรื่องทั่วๆ ไป  และในกิจการ

                                 อื่นๆ  ที่มิได้อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของกรรมการ  หรืออนุกรรมการอื่น

                                โดยเฉพาะ

                             เหรัญญิก  มีหน้าที่จ่ายและรักษาเงินตลอดจนการทำบัญชีและรักษาเอกสารต่างๆ 

                                เกี่ยวกับการเงิน

                             นายทะเบียน  มีหน้าที่ทำและรักษาทะเบียนของสมาชิก  ตลอดจนเอกสารต่างๆ 

                                ที่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก

                             ปฏิคม  มีหน้าที่ต้อนรับสมาชิกและแขกของสมาคมหรือสมาชิก  และรักษา

                                สถานที่ของสมาคมและพัสดุ

                        ง.  การประชุมคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง

                                จำนวน  จึงเป็นองค์ประชุมได้  และให้ประชุมกรรมการตามปกติไม่น้อยกว่า  3 

                                เดือนครั้ง

 

            ข้อ  11.  กรรมการพ้นจากตำแหน่ง

                        ก.  ถึงกำหนดออกตามวาระ

                        ข.  ขาดจากสมาชิกภาพของสมาคม

                        ค.  ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

                        ง.  ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง

                        จ.  ไม่มาประชุมกรรมการ  3  คราวติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

 

            ข้อ  12.  ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุใด  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกผู้ได้รับ

เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ตามลำดับคะแนนรองลงไป  และกรรมการผู้ได้รับเลือกตั้งซ่อมนั้นจะดำรงตำแหน่งได้เท่าวาระของผู้ที่ตนแทน  คณะกรรมการจะดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งจนกว่าที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่

 

            ข้อ  13.  อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา

                        ก.  กรรมการที่ปรึกษา  มีสิทธิเข้าร่วมกับคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณากิจการ

                                 ของสมาคม  หรือให้ข้อคิดในการดำเนินการต่างๆ  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง

                                 ลงคะแนน

                        ข.  กรรมการที่ปรึกษาอยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระของกรรมการบริหาร

                        ค.  กรรมการที่ปรึกษาซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว  อาจได้รับเชิญเข้าเป็นกรรมการ

                                 ที่ปรึกษาใหม่ได้

 

            ข้อ  14.  มติของที่ประชุมกรรมการ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

 

            ข้อ  15.  กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า  1  ใน  5  ของกรรมการทั้งหมด  มีสิทธิขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้  เมื่อมีเหตุผลสมควร  ให้นายกเรียกประชุมคณะกรรมการตามคำขอทันที  โดยแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  2  วัน

 

หมวดที่  5.  การประชุมใหญ่

            ข้อ  16.  ให้มีการประชุมใหญ่ทุกปี  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่อไปนี้

                        ก.  เพื่อพิจารณารายงานกิจการของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับกิจการของสมาคม 

                                 ซึ่งคณะกรรมการนั้นได้บริหารมา

                        ข.  เพื่อพิจารณาและอนุมัติบัญชีงบดุลสำหรับปีที่ล่วงมาแล้ว

                        ค.  เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

                        ง.  เพื่อปรึกษาพิจารณาเรื่องอื่นๆ 

 

            ข้อ  17.  ให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ทุก  2  ปี  ภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป

 

            ข้อ  18.  นอกจากการประชุมใหญ่สามัญ  คณะกรรมการอาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้  หรือสมาชิกไม่น้อยกว่า  20  คน  จะลงชื่อร้องขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้  เมื่อนายกได้รับคำขอเช่นนี้ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  โดยกำหนดนัดประชุมภายใน  15  วันนับแต่วันที่สมาชิกร้องขอ

 

            ข้อ  19.  ในการประชุมใหญ่  จะต้องแจ้งวันนัดประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7  วัน

 

            ข้อ  20.  ในการประชุมใหญ่  จะต้องมีสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงมาประชุมไม่น้อยกว่า  20  คน  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ญัตติใดๆ  เว้นแต่ที่เสนอโดยคณะกรรมการหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งต้องมีสมาชิกรับรอง  3  คนเป็นอย่างน้อย

 

            ข้อ  21.  ในการประชุมใหญ่สามัญ  ถ้าสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม  ก็ให้นัดประชุมใหม่ภายใน  30  วัน  และในการนัดประชุมใหม่นั้นมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า  10  คน  ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุมได้

 

            ข้อ  22.  สมาชิกทั้งหลายมีสิทธิเข้าฟังการประชุม  และแสดงความคิดเห็น  แต่สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิเสนอญัตติและออกเสียงลงคะแนน  การออกเสียงลงคะแนนเป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิกจะแต่งตั้งตัวแทนไม่ได้

 

            ข้อ  23.  มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือตามเสียงข้องมาก  หากคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

 

หมวดที่  6.  การเงินและการบัญชี

            ข้อ  24.  การเงินของสมาคมอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของ  นายก  อุปนายก  เลขาธิการ  เหรัญญิก  การจ่ายเช็คของสมาคมให้นายก  หรือ  เลขาธิการ  คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับเหรัญญิก  และประทับตราของสมาคม

 

            ข้อ  25.  ให้เหรัญญิกจัดให้มีการเงินของสมาคมพร้อมด้วยใบสำคัญและหลักฐานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการบัญชี  การรับเงินทุกประเภทต้องมีหลักฐานการรับเงิน  การจ่ายเงินทุกรายต้องมีใบสำคัญอันมีรายการจำนวนเงินถูกต้อง  ซึ่งได้รับอนุมัติจากนายก  หรือผู้ได้รับมอบหมาย หลักฐานการรับจ่ายต้องเก็บรักษาไว้  เพื่อการตรวจสอบโดยเรียบร้อยครบถ้วนตามกฎหมาย

 

            ข้อ  26.  ให้นายกสมาคมมีอำนาจสั่งจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ของสมาคมได้ไม่เกินครั้งละ  100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ถ้าเกินกว่านั้นให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อน

 

            ข้อ  27.  เงินของสมาคมเมื่อมีเกินกว่า  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  ให้ฝากในธนาคารใด  ธนาคารหนึ่งที่คณะกรรมการเห็นชอบในนามของสมาคม

 

            ข้อ  28.  บัญชีของสมาคมสิ้นสุดเพียงวันที่  31  ธันวาคม  ของทุกปี  เหรัญญิกต้องทำบัญชีงบดุลเสนอให้ผู้สอบบัญชีของสมาคมตรวจ  ภายในเวลาอันสมควร  ที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตามกำหนด

 

            ข้อ  29.  ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งสมาชิกสามัญ  หรือจากบุคคลภายนอก  ซึ่งมิใช่กรรมการของสมาคมให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

 

            ข้อ  30.  ถ้าผู้ตรวจสอบบัญชี  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งไว้  พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดๆ  ก่อนทำการสอบบัญชีเสร็จ  คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่  ที่ไม่ใช่กรรมการของสมาคมทำการสอบบัญชีแทน

 

            ข้อ  31.  ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสรรพเอกสารทั้งของที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงินของสมาคม  และมีอำนาจสอบถามกรรมการและพนักงานของสมาคม  เพื่อการดังกล่าวนั้น

 

หมวดที่  7.  การแก้ไขข้อบังคับของสมาคม

            ข้อ  32.  ข้อบังคับนี้จะแก้ไขเพิ่มเติมได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่  ซึ่งมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า  3  ใน  4  ของจำนวนสมาชิกสามัญที่เข้าประชุม

 

หมวดที่  8.  การเลิกสมาคม

            ข้อ  33.  การลงมติเลิกสมาคมต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า  3  ใน  4  ของสมาชิกทั้งหมด

 

            ข้อ  34.  ในการเลิกสมาคมไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ให้ตั้งผู้ชำระบัญชีเว้นแต่ที่ประชุมลงมติให้เลิกสมาคมนั้นจะได้ลงมติไว้เป็นอย่างอื่น  และเมื่อชำระบัญชีแล้ว  ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่ก็ให้โอนให้แก่นิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์เหมือนหรือคล้ายคลึงกับวัตถุประสงค์ของสมาคมนี้

 

                                          -----------------------------------------------------

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย
ที่อยู่ :  เลขที่ 4/84-85 อาคารทรีโอการ์เด้น ชั้น 9 ซอยศรีนครินทร์ 38 ถนนศรีนครินทร์ แขวง :  หนองบอน เขต : ประเวศ
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10250
เบอร์โทร :  02-720-5307-8 โทรสาร 02-720-5308      มือถือ :  ......................
อีเมล : aalthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : aalthai.org

 

www.facebook.com/samakom.aalthai/